پروژه ها

نمایش همهپالایشگاه گاز پارسیان سپهرپتروشیمی پردیسپتروشیمی دناپتروشیمی رازی / شرکت عالی نامپتروشیمی سبلان / شرکت پیدکپتروشیمی سبلان / شرکت مپناپتروشیمی شیرازپتروشیمی شیراز / شرکت پیدکپتروشیمی صدف / شرکت نارگانپتروشیمی غدیرپتروشیمی گچسارانپتروشیمی گچساران / شرکت عالی نامپتروشیمی گچساران / شرکت نارگانپتروشیمی هنگام / شرکت پیدکدانشگاه خواجه نصیرسایت مهرشرکت POGC / OTCCشرکت پالایش پارسیان / شرکت هدکوشرکت پتروشیمی سلمان فارسی/ شرکت پیدکشرکت ملی حفاری ایرانشرکت همپا انرژی / شرکت هدکوفاز 11 پارس جنوبیفازهای 20 و 21 پارس جنوبی
نمایش همهپالایشگاه گاز پارسیان سپهرپتروشیمی پردیسپتروشیمی دناپتروشیمی رازی / شرکت عالی نامپتروشیمی سبلان / شرکت پیدکپتروشیمی سبلان / شرکت مپناپتروشیمی شیرازپتروشیمی شیراز / شرکت پیدکپتروشیمی صدف / شرکت نارگانپتروشیمی غدیرپتروشیمی گچسارانپتروشیمی گچساران / شرکت عالی نامپتروشیمی گچساران / شرکت نارگانپتروشیمی هنگام / شرکت پیدکدانشگاه خواجه نصیرسایت مهرشرکت POGC / OTCCشرکت پالایش پارسیان / شرکت هدکوشرکت پتروشیمی سلمان فارسی/ شرکت پیدکشرکت ملی حفاری ایرانشرکت همپا انرژی / شرکت هدکوفاز 11 پارس جنوبیفازهای 20 و 21 پارس جنوبی