طراحی و ساخت 4 دستگاه هاپر و سایکلون واحد اوره پتروشیمی شیراز