طراحی ، ساخت و حمل 6 دستگاه مخازن تحت فشار و درایر