طراحی، ساخت و حمل 4 دستگاه هاپر (سایکلون) استینلس استیل