طراحی، ساخت، حمل و تحویل 6 دستگاه مخزن تحت فشار ,Dryer پتروشیمی گچساران