طراحی، ساخت، حمل و تحویل 4 دستگاه مخازن فشار بالا C+2 Recovery سایت مهر