طراحی، ساخت، حمل و تحویل 1 دستگاه بافر درام C+2 Recovery فوق سنگین سایت عسلویه