تعمیرات

تعمیرات

یکی از ابزارهای مهم این مجموعه در مدیریت و پیشبرد پروژه های مختلف بصورت همزمان، برنامه ریزی و کنترل پروژه است .
این واحد با بهره گیری از نیروهای متخصص و آخرین نسخه نرم افزارهای Primavera و MSP مسئولیت برنامه ریزی و هدایت زمانی پروژه ها، بروزرسانی و بازنگری روند پروژه ها، مدیریت منابع، پیگیری فعالیت ها و تهیه گزارشات ادواری کارگاهی و مدیریتی، بر اساس نیاز مشتریان را بر عهده دارد. این واحد همچنین مسئولیت تهیه صورت وضعیت ها و گزارشات مالی، برگزاری جلسات و پیگیری روند پیشرفت پروژه ها را بر عهده دارد.