ایمنی و بهداشت

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست به عنوان ابزاری در جهت کنترل و بهبود مسائل بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کلیه قسمت های شرکت اساس صنعت پارس فعالیت می کند. این سیستم مدیریتی، عوامل یاد شده را به گونه ای یکپارچه بررسی کرده و بستر مناسبی در جهت استقرار و اجرای استانداردهای مدیریت زیست محیطی  و سیستم ارزیابی بهداشت حرفه ای و ایمنی فراهم می سازد. هدف از ایجاد سیستم مدیریت HSE ارائه روشی هدفمند بر پایه استاندارد های و الزامات قانونی برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست بطور دقیق تعیین و بطور موثر حذف یا کنترل می شوند.

ما در شرکت اساس صنعت پارس می کوشیم تا با حفظ، حراست و بهره برداری بهینه از دارائی ها، تامین سلامت کارکنان و افراد متاثر از فعالیت های این شرکت، همچنین محافظت از محیط زیست از وظایف مهم واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) می باشد را افزایش دهیم.