انبار

وظایف واحد انبار شرکت اساس صنعت پارس:

1 – تحویل مواد، ضایعات، محصولات و لوازم یدكی مورد نیاز و اخذ آنها بر اساس برگ درخواست كالا
2 – بایگانی اوراق و نسخه های مربوطه و ارسال نسخه های لازم به واحدهای ذی ربط
3 – رعایت اصول ایمنی و حفاظتی و 5S در انبار
4 – رسید نمودن كالای وارده و شمارش اقلام و چك گردن با مدارك مربوط كالای وارده به انبار
5 – نگهداری موجودی كالا و شارژ انبار
6 – ارائه گزارش موجودی انبار مواد اولیه، تولیدی و سایر بصورت روزانه
7 – درخواست مواد اولیه بر اساس کاردکس انبار از واحد بازرگانی
8 – رعایت سیستم چیدمان مواد و محصولات در انبار