کنترل کیفیت

کنترل کیفیت


کنترل کیفیت
واحد کنترل کیفیت شرکت اساس صنعت پارس با بکارگیری از کارشناسان مجرب و خلاق و همچنین
با بکارگیری از تجهیزات به روز پا در مسیر ارتقاء سطح کیفیت محصول نهایی این شرکت نهاده و از
مهمترین وظایف این واحد به شرح ذیل میتوان نام برد:

 
.ایجاد اطمینان در تهیه متریال از طریق مطابقت آن با گواهینامه های مربوطه و در صورت لزوم اقدام
به انجام نمونه گیری و ارسال به آزمایشگاه.
 
.علاوه بر کنترل محصول نهایی در کنترل فرآیند محصول با انجام بازرسی های حین ساخت، ارائه
روشهایی به نحوه تولید و همچنین انجام تست های غیر مخرب (NDT) باعث ایجاد مرغوبیت و
مشتری پسند بودن محصولات تولیدی این شرکت گردیده است.