انبار

انبار


وظایف واحد انبار شرکت اساس صنعت پارس:

1 - تحویل مواد، ضایعات، محصولات و لوازم یدكی مورد نیاز و اخذ آنها بر اساس برگ درخواست كالا
2 - بایگانی اوراق و نسخه های مربوطه و ارسال نسخه های لازم به واحدهای ذی ربط
3 - رعایت اصول ایمنی و حفاظتی و 5S در انبار
4 - رسید نمودن كالای وارده و شمارش اقلام و چك گردن با مدارك مربوط كالای وارده به انبار
5 - نگهداری موجودی كالا و شارژ انبار
6 - ارائه گزارش موجودی انبار مواد اولیه، تولیدی و سایر بصورت روزانه
7 - درخواست مواد اولیه بر اساس کاردکس انبار از واحد بازرگانی
8 - رعایت سیستم چیدمان مواد و محصولات در انبار