طراحی، ساخت، حمل و تحویل 28 دستگاه مخازن تحت فشار C+2 Recovery سایت مهر