طراحی، ساخت، حمل و تحویل 2 دستگاه مخازن C+2 Recovery سایت عسلویه