تیم ما

مدیرعامل

مهرزاد شیخی مطلق


مهرزاد شیخی مطلق
علی پاشا گرامی فرد
مدیریت پروژه ها

علی پاشا گرامی فرد

مهندس مکانیک